Case Soukka 2


Soukka valikoitui yhteiskehittämisen mallin testialueeksi tyypillisenä ja tehokkaan uuden
joukkoliikennekäytävän aiheuttaman täydennysrakentamisen alueena.


SOUKKA

 • asukkaita 8144 (2021), uuden metroaseman läheisyyteen tavoitellaan tulevina vuosina 5600 uutta asukasta ja 500 työpaikkaa
 • uusi metroasema avattiin joulukuussa 2022 ja metro alkaa liikennöidä 2023
 • kaupungin tavoitteena on parantaa kaupunkirakennetta ja tehostaa maankäyttöä hyvien joukkoliikenneyhteyksien läheisyydessä
 • täydennysrakentamisen visiosuunnitelma laadittiin vuonna 2018 ja alueella on vireillä useita yksittäisiä kaavahankkeita
 • asemakaavoissa tuetaan uusiutuvien energiamuotojen toteuttamista kiinteistöillä
 • ilmasto-olosuhteiden muutoksiin varaudutaan asemakaavan muutoksissa myös hulevesien hallinnalla ja vihreän ympäristön ratkaisuilla
 • jalankulku- ja pyöräliikenne eriytetty ajoneuvoliikenteestä omaksi raittiverkostokseen ajoneuvoliikenteen katujen ylityksin ja alituksin
 • esteettömän jalankulun ja pyöräilyn edellytyksiä aseman ympäristössä parannetaan   ​
 • metroaseman yhteyteen on varattu tilat 50 liityntäautopaikalle ja laadukkaalle polkupyöräpysäköinnille
 • alueen pysäköinti ratkaistaan uudisrakentamisen yhteydessä keskitetyissä, mahdollisesti usean kiinteistön pysäköintikokonaisuuksissa.
Soukka (Open street map)

Aikajana:
- Tarpeen tunnistaminen
- Tarve- ja nykykartoitus
- Tavoitteiden asettaminen
- Toimenpidemahdollisuuksien tunnistaminen
- Luonnoksen laatiminen
- Käyttöönotto

Tarpeen tunnistaminen

– Kaupungin vuoden 2030-hiilineutraalisuustavoite​

– Energiakriisi ja tarve kasvattaa yhteisön resilienssiä​

– Ilmastonmuutokseen ja sää-häiriöihin varautuminen​

– Tulojen tasaaminen ja tasa-arvon kasvattaminen energiamarkkinoille osallistumisen kautta

Tarpeet ja potentiaali​

– Toteutetaan kaupungin toimesta lähtötietoanalyysi sisäisenä työnä – mitä teoreettisesti alueelle voidaan toteuttaa energiatuotannon, säästämisen, varastoinnin ja kuluttamisen suhteen?​

– Arvioidaan yhdessä alueella toimivien energiayhtiöiden kanssa alueen energiatuotanto- ja säästöpotentiaalia.​

– Toteutetaan alustava kysely alueen toimijoille (etenkin asukkaille) muutostarpeiden, jo suunniteltujen toimenpiteiden ja motivaation kartoittamiseksi​

– Arvioidaan yhteisessä aloitustyöpajassa havaittuja mahdollisuuksia ja potentiaalia ja arvioidaan yhteisesti käytössä olevia mahdollisuuksia energiapositiivisuuden edistämiseksi​

Tavoitteet​

– Toteutetaan yhteinen työpaja tai työpajasarja alueellisten energiatavoitteiden asettamiseksi::​

1. Asetetaan alueellinen energia(positiivisuus)-tavoite ​

2. Kehitetään ja perustetaan alueellinen energiayhteisö ​

– Tarpeen mukaan luodaan energiapositiivisuus ja energiayhteisöä vahvistava sitoumus tai sopimus, johon auki kirjoitetaan tavoitteet sekä yhteiset pelisäännöt ja määritelmät​

Ratkaisut ja roolit​

– Toteutetaan alustava analyysi kaupungin ja Fortumin toimesta alueellisesti optimaalisten toimenpiteiden tunnistamiseksi, huomioiden toimijoiden tarpeet ja potentiaalin.​

– Toteutetaan yhteinen ratkaisukehitystyöpaja kaikkien energiayhteisön toimijoiden kanssa ja kehitetään oma toimenpidesuunnitelma tukemaan asetettua energiatepositiivisuustavoitetta (etenkin Fortum, alueen asuinkiinteistöjen hallitukset, kaupunki ja muut alueen palvelutoimijat).​

– Täydennetään suunnitelmaa mahdollisilla asiantuntija- ja toteuttaja-arvioinneilla ennen lopullista hyväksyntää.​

Energiayhteisö​

– Sovitaan jatkuvan seurannan työkaluksi keskeiset indikaattorit ja välitavoitteet alueellisen seurantamallin pohjaksi.​

– Osallistutaan päätöksentekoon muissa keskeisissä foorumeissa sekä ylläpidetään oman energiayhteisön sisäistä vuorovaikutusta ja keskustelua.​

– Päivitetään tavoitteita ja toteutussuunnitelmaa sovitun aikataulun mukaisesti​

– Huomioidaan päällekkäiset energiayhteisöt (asuinkiinteistökohtaiset, liikkumisjärjestelmien omat yhteisöt) ja ylläpidetään alueellista kokonaistavoitetta.​


Miten Soukka saataisiin energiapositiiviseksi?

Aikajana:
- Tarpeen ja toimijoiden tunnistaminen
- Tarve- ja nykykartoitus
- Tavoitteiden asettaminen
- Toimenpidemahdollisuuksien tunnistaminen
- Energiayhteisön perustaminen
- Käytön aika ja elinkaari

Keskeiset tunnistetut reunaehdot ja haasteet:

 • Soukka kuuluu laajalti Fortumin kaukolämpöverkon piiriin. Jatkossa lämmöntuotanto hiilineutraalia Fortumin suunnitelmien mukaisesti.​
 • Maalämpöpotentiaalia on, mutta onko kannattavaa huomioiden olemassa oleva kaukolämpöverkko?​
 • Soukka on profiililtaan asumislähiö ja valtaosa rakennuskannasta asuinrakennuksia. Keskiössä on rakennuskannan energiatehokkuuden parantaminen​
 • Isommat laitosinvestoinnit, kuten aurinkoenergiakentät tai modernimmat lämpöpumppuvoimalaitokset eivät helposti mahdu alueelle. Kattopinta-alaltaan isoja rakennuksia on vähän.​
 • Energiapositiivisuus tunnistettiin haastavaksi saavuttaa alueen vähäisten energiatuotantomahdollisuuksien takia​

Ilmakuva Soukasta aluerajauksineen

Mitä toimenpiteitä?

 • Ensimmäisessä vaiheessa on toteutettava kattava energiapotentiaaliarviointi, missä tarkastellaan alueen energiatuotanto, -tehokkuus ja –varastointimahdollisuuksia. ​
 • Potentiaaliarviointi käynnistää alueellisen energiatyön. Työvaihe on hyvä toteuttaa alueen toimijoiden kanssa yhteistyössä.​
 1. Alustavasti on tunnistettu, että Soukan alueella asuinkiinteistöjen energiaremontit ovat keskeisin työkalu energiapositiivisuuden edistämiseksi. Energiaremonttikartoituksia voivat toteuttaa yksityiset toimijat kaupungin asiantuntijoiden tukemana.​
 2. Toisena vaihtoehtona tunnistettiin kiinteistökohtaiset aurinkoenergia- ja lämpöjärjestelmät, joilla voidaan vähentää kiinteistöjen ulkopuolista sähkön- ja lämmöntarvetta.​
 • Myös maalämpöpumpuilla voidaan vähentää ulkoista lämmöntarvetta (tai sähköntarvetta), millä vähennetään vaihtoehtoisten polttoaineiden kysyntää.​
 1. Kolmantena toimenpiteenä tunnistettiin julkisten rakennusten ja toimitilojen energiatehokkuusremontit. Alueella on palvelukiinteistöjä, julkisen liikenteen infraa (kuten uusi metroasema) sekä julkisia kiinteistöjä (koulun, päiväkodit, Soukan terveysasema).​
 2. Toteutettujen toimenpiteiden avulla Soukassa voidaan demonstroida toteutettuja säästöjä. Hyvien käytäntöjen ja kokemusten jakaminen on keskeinen osa kannustaa muita toimijoita. Energiayhteisön perustaminen, tiedonvaihdanta ja tavoitteiden asettaminen on keskeinen toimenpide energiaposiviisuuden edistämiseksi.​
 • Soukan oma energiayhteisö onkin hyvä perustaa mahdollisimman aikaisessa vaiheessa​