1.5 Kaupunki systeemeinä ja lähtökohtina


Älykkään ja kestävän kaupunkialueen yhteyskehittämisen tehtävärajauksen ja kehittämiskonsortion tunnistamisen pohjaksi on hyödyllistä ajatella kaupungin muodostuvan erilaisista systeemeistä. Nykytilan muodostaa siten näiden systeemien lähtökohtien summa.​

Yhteiskehittämisen onnistumisen lähtökohtana toimii siten:​

  1. Systeemien kokonaisuuden ja osasysteemien ymmärrys​
  2. Osasysteemien yhteisöjen ja osasysteemeitä koskevan tutkimuksen sekä sääntelyn tunteminen​
  3. Systeemitason prosessien erityispiirteiden tunnistaminen​
  4. Kyky asettaa tehtävä ja kyky koota tälle ratkaisuun kykenevä konsortio. Kyky tunnistaa kulloisetkin kehittämistarpeet ja mahdollisuudet.​
  5. Kyky orkestroida yhteen alueen erilaiset systeemit ja yhteensovittaa kaupunki- ja aluetason systeemit.​
  6. Kyky tunnistaa erilaisten alueiden lähtökohdat (typologiat)  yhteiskehittämisen kannalta. Projektissa tunnistettuja typologisia lähtökohtia Espoossa ovat täydennysrakennettava, uudisrakennettava, tiivis ja harvaan rakennettu alue sekä myös käyttötarkoituksiltaan erilaiset alueet. Myös maanomistus on vaikuttava tekijä, erityisesti keinojen kannalta.

Kaupunki koostuu yhteen kietoutuneista ja limittyvistä systeemeistä ja palvelu-
kokonaisuuksista, joilla on omat toimijansa.​


Kun kehitetään kaupunkialueen kestävyyttä, on kyse systeemien kestävyydestä.


Systeemi eli järjestelmä on tiettyjen periaatteiden mukainen toiminnallinen kokonaisuus. Systeemi koostuu osista ja osien välisistä suhteista, jotka muodostavat kokonaisuuden.


Kaupunki systeemeinä

Perinteisesti kaupunkia suunnitellaan kiinteistöinä, liikennejärjestelmänä ja infrastruktuurina osajärjestelmineen, sekä viherrakenteena. Kaupunki koostuu siten rakennetuista kaupunkisysteemeistä ja luonnon ekosysteemeistä. Lisäksi kaupunki koostuu palvelujen systeemeistä ja sosiaalisista verkostoista, joita voidaan myös tarkastella systeemeinä (esim. Yritysekosysteemit tai alueellinen palvelutarjonta). Kun kehitetään kestävyyttä, on kyse systeemien kestävyydestä. Kun meillä on tiedossa systeemien nykytila vaikutuksineen ja toisaalta tavoitteet, osaamme kehittää systeemien kestävyyttä.