1.4 Resurssit ja osaamiset


Organisaatio

Yhteiskehittämiseen osallistuvien organisaatioiden tulee huomioida tämän toimintatavan erityistarpeet organisoitumisen kannalta. Tiedon tulee liikkua kaksisuuntaisesti  ja päätöksenteon tulee tukea prosessiin osallistuvaa organisaation jäsentä. ​

Älykkään ja kestävän alueen yhteiskehittävän prosessin onnistumisen avain on prosessia tukeva projektinjohtaminen,  jossa on hylätty perinteinen hierarkia ja asetettu tavoitteet yhdessä, ja jossa jokaisen konsortion jäsenen tehtävä on kyseenalaistaa aiemmin tehty ja ehdottaa uusia tapoja saavuttaa koko hankkeen tavoitteet koskien sekä suunnittelun, että toteutuksen vaiheissa  Tärkeää on myös tavoitteiden saavuttamisen jatkuva mittaaminen ja mahdollisesti niiden saavuttamiseen perustuva palkitsemisjärjestelmä.​

Kaupungin tulee ratkaista kuinka yhteiskehittävä prosessi ja perinteinen kaavaprosessi etenevät rinnan, silloin kuin uusia kaavoja tai kaavamuutoksia tarvitaan. Yhteiskehittävässä prosessissa tulee ennakoida ja tunnistaa kaavalliset tarpeet hyvissä ajoin. On kuitenkin huomattava, että yhteiskehittäminen voi kohdistua myös alueen kestävien ja älykkäiden ratkaisujen tai palveluratkaisujen kehittämiseen, jotka eivät liity suoraan kaavoitukseen.

Resurssit

Yhteiskehittävään prosessiin osallistuvilla tulee olla organisaationsa luovuttamaa toimivaltaa ja tahto osallistua sekä onnistua konsortiona hankkeessa. Oikea asenne on ratkaisevan tärkeää. Yhteiskehittäminen edellyttää aikaa, virtuaalisia ja fyysisiä tiloja sekä alustoja. Lisäksi prosessi hyötyy sen jäsenten laajasta verkostosta. Prosessiin kustakin organisaatiosta osoitettavien resurssien mitoituksessa on syytä huomioida tavoitteena olevat tuottavuushyödyt, jotka realisoituvat muulla tapaa
kuin yhteiskehittämisen resursseista säästämällä.​

Osaamiset

Yhteiskehittäminen edellyttää usean osa-alueen osaamisia: vahvaa monialaista asiantuntijuutta, organisoinnin osaamista, ihmisten johtamista ja viestintää sekä vuorovaikutusta. Hyvät vuorovaikutustaidot lisäävät luottamusta konsortion jäsenten kesken, tiedonhankinnan taidot tukevat uusien ratkaisujen kehittämisetä ja analyyttinen työote kannattelee  rakentavaa kriittisyyttä ja luovuus vaihtoehtoisten ratkaisujen esittämistä. Teknisiä seikkoina säädösten ja sopimusten osaaminen ovat edellytyksiä onnistuneelle prosessille.​

Yhteiskehittämiseen tarjoutuu laaja joukko työskentelyn menetelmiä, jotka tulee hallita sekä fasilitoinnin että osallistumisen näkökulmista. Joukko soveltuvia menetelmiä on kuvattu täällä. Yhteiskehittämisen organisoimiseen tarvitaan myös selkeä näkemys kaupungista lähtökohtina ja systeemeinä. Katso lisää luvusta 1.5.

Yhteiskehittävään prosessiin osallistuvilla tulee olla organisaationsa luovuttamaa toimivaltaa ja tahto osallistua sekä onnistua konsortiona hankkeessa. Oikea asenne on ratkaisevan tärkeää.​