3.3 Vihreän infrastruktuurin yhteiskehittäminen


Kestävän ja älykkään alueen luonnon  kehittämistä tarkasteltiin projektin työpajassa liikkumisen ja energian teemojen rinnalla. Vihreällä infrastruktuurilla tarkoitetaan strategisesti suunniteltua vihrealueiden verkostoa ja se sisältää myös vesisysteemin.​

Sinivihreän infrastruktuuri hahmottuu alueellisena ekosysteeminä ja yhteiskehittämisessä haasteena on kuinka tieto kehittämisen tavoitteista välittyy läpi suunnitteluprosessin ja alueen elinkaaressa. Keskeisenä haasteena on myös lähtötilanteen tietopohjan kartoitus ja kuvaus sekä  kestävyyden kehittymisen mittaus ja todentaminen. ​

Työskentelyn tulokset koottiin artikkeliin ja oheiseksi kaaviokuvaksi yhteiskehittämisen prosessin päävaiheista.


Yhteiskehittämisen prosessi

1: Alueen sinivihreän infrastruktuurin suunnitteluun, rakentamiseen ja ylläpitoon kiinnittyvien toimijoiden tunnistaminen alustavana markkinavuoropuheluna ja kaupungin sisäisenä työnä.

2: Yksityisen ja julkisen sektorin toimijoiden roolien ja kustannusvastuiden määrittely alueen sinivihreän infrastruktuurin toteuttamisessa. Toteutuksen ja ylläpidon mallit.

3: Luonnon tilan, arvojen, virtojen ja ekosysteemipalveluiden potentiaalin selvitys ja kuvaus asiantuntijatyönä sekä lähiluonnon erityiskohteiden ja merkityksellisen paikkojen tunnistaminen kyselyin.

4: Lähiluonnon ja sinivihreän infrastruktuurin ratkaisujen sekä niiden valmiuden ja ylläpidon tavoitetason määrittely kaupungin ja kansallisten strategisten tavoitteiden valossa yhdessä markkinavuoropuhelun konsortion kanssa. Tavoitteiden kiteytys havainnolliseksi visioksi ja kaavalliset tarpeiden tunnistaminen.

5: Sinivihreän infrastruktuurin vision kommunikointi ja kommentointi- ja kehityskierroksen järjestäminen hankkeen verkkosivuilla. Jatkuvan dialogimahdollisuuden avaaminen kaikille sidosryhmille.

6: Sinivihreän infrastruktuurin tavoitetason tarkistus palautteiden perusteella ja suhteessa kaavan muihin tarpeisiin. Sisällön pääperiaatteista sopiminen ja niiden kuvaaminen. Kaavallisten ratkaisujen tarkistus.

Strateginen valmistelu ja tavoitteet
Aloitusvaihe
Luonnosvaihe
Ehdotusvaihe
Hyväksyminen
Voimaantulo
Toteutus
Käyttö ja ylläpito

7: Sinivihreän infrastruktuurin toteuttamisen sitoumuksen ja mittareiden muodostaminen. Palautemahdollisuus markkina-vuoropuhelun toimijoille ja muille alueen toteutuksesta kiinnostuneille.

8: Yksittäisten kohteiden (tontti, puisto, katu) ratkaisujen jalostaminen, innovointi ja tarkentaminen suunnittelun sekä kilpailujen tms avulla. Ylläpidon tason ja toimijoiden kuvaus ja ratkaisujen vaikuttavuuden todentaminen suhteessa mittareihin (biodiversiteetin nettolisä, CO2, viilennys, kestävä sadevesien käsittely, toiminnallinen monipuolisuus, ruoka/viljely jne.) + vuorovaikutus.

9: Urakoitsijan kehitysideoiden peilaus ja arviointi. Ylläpidon tavoitetason sitoumuksen ja sopimusasiakirjojen luominen.

10: Ylläpidon tason ja keinojen täsmentäminen neuvottelumenettelyllä alueen/kohteen valitun ylläpidon urakoitsijan kanssa ja sisällöllisiin tavoitteisiin sitoumus.

11: Asukkaiden toiminnallinen ja ylläpidollinen startti työpajoin jossa ylläpidon urakoitsija tai huoltoyhtiö mukana.

12: Kohteiden kehittäminen ja alueellinen tavoitteiden toteutumisen mittaaminen vuosikatselmuksin maanomistajat ja kaupunki. Mahdolliset korjaavat toimenpiteet.