1.1 Yhteiskehittävä prosessi


Periaatteet

1. Suunnittelun osapuolia voivat olla kaupungin lisäksi yritykset, yhteisöt, tutkimus- ja oppilaitokset sekä kaupungin asukkaat. Muodostetaan kehittämistarvetta vastaava suunnittelun ja/tai toteutuksen konsortio.​

2. Yhteiskehittäminen on  tasavertaista ja verkostomaista työskentelyä yhdessä asetetun tavoitteen saavuttamiseksi joko fyysisessä tai virtuaalisessa ympäristössä. Prosessin luotettavuus ja siihen sitoutuminen vaatii aie- ja sitovien sopimusten laatimista sen eri vaiheissa, kun tähdätään toteuttamiseen.​

3. Verkostomainen monenkeskinen työskentely- ja organisointitapa mahdollistaa kompleksisten asiakokonaisuuksien, kuten kestävyystavoitteiden saavuttaminen käsittelyn ja uusien ratkaisujen kehityksen ja toteuttamisen.​

4. Yhteiskehittävä prosessi voi oleellisesti nopeuttaa toteutusta ja silti olla demokraattinen sekä avoin.​

5. Keskeistä onnistumiselle  ja yhdyskunnan jatkuvan kehittymisen turvaamiselle on kyky edetä ilman ankkuroitumista tietyn lopputilanteen saavuttamiseen. ​

6. Keskeistä on myös yhteisen ymmärryksen saavuttaminen tavoitteista sekä uusien ideoiden toteutuskelpoisuuden varmistaminen. ​

Infograafi yhteiskehittämisen mallista vaiheistuksineen:
- Kehittämistarpeen ja osapuolien tunnistaminen
- Aiesopimus
- Tarve- ja nykytilakartoitus
- Tavoitteiden asettaminen
- Ratkaisujen tunnistaminen
- Toteuttamissopimus
- Suunnitelman laatiminen
- Toteutus ja käyttöönotto
Yhteiskehittämisen malli kaaviona
Lisätietoa

Toimijoiden roolit

  • Aloitteen prosessiin voi tehdä kaupunki, alueen elinkeinot tai palveluntuottajat, maanomistajat, asukkaat tai toteutuksesta vakavasti kiinnostunut taho tai tahot.​
  • Jos hanke saa kannatusta, on hyvä muodostaa konsortio, jossa tarkastellaan heti toteuttamiseen sitoutuvia tahoja.​
  • Prosessissa voi toimintaekonomian vuoksi olla erilaisia ryhmiä, mutta yhteiskehittämisen periaatteen toteutuminen tulee varmistaa.​
  • Ydintoimijoiden tulee huolehtia, että prosessissa toimeenpannaan strategisia tavoitteita ja että sovitus mahdollisiin olemassa oleviin suunnitelmiin ja kaavalliseen kehykseen tehdään neuvotellen.​
  • Kasto lisää rooleista täältä.​

Asukkainen osallistuminen

  • Asukkaiden mukanaolo alun kartoitusvaiheessa ja tavoitteiden asettamisessa on tärkeää, kuten myös myöhemmin ratkaisujen ja suunnitelmien arvioinnissa. Asukkainen mukana olo käyttöönoton vaiheessa unohtuu helposti ja juuri tällä kohden luodaan alueesta huolta pitävä yhteisö ja sen mekanismit alueen elinkaareen.​

Menetelmät

  • Yhteiskehittämiselle tarjoutuvia menetelmiä on kuvattu osiossa Menetelmät. Menetelmien valinta riippuu kehittämisen kohteesta ja konsortion laajuudesta. Taitavasti moderoidut digitaaliset kanavat tehostavat työtä.​